Akademickie Stowarzyszenie Przeciwko Myślistwu Rekreacyjnemu

 

STATUT

 
Rozdział I - Postanowienia ogólne

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Akademickie Stowarzyszenie Przeciwko Myślistwu Rekreacyjnemu i w dalszych postanowieniach niniejszego statutu zwane będzie Stowarzyszeniem

§2
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieoznaczony. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), zwanej dalej “Ustawą” oraz niniejszego statutu, zwanego dalej “Statutem”.

§3
Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych i w zakresie przewidzianym przez Ustawę osób prawnych, zawiązanym dla realizacji celów, o których mowa w Rozdziale II Statutu.

§4
Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 
§5
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach. Stowarzyszenie może łączyć się z innymi organizacjami w ramach związku stowarzyszeń oraz zawierać porozumienia o współdziałaniu.
 
§6
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.  

§7
Stowarzyszenie ma prawo posiadać i używać odznaki oraz pieczęci, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w formie zatwierdzonej przez Walne Zebranie Członków.

Rozdział II - Cele i środki ich realizacji

§8
Celem Stowarzyszenia jest:
a) Społeczne potępienie i eliminacja myślistwa rekreacyjnego na poziomie ustawowym. 
b) Inicjowanie publicznej dyskusji dotyczącej myślistwa rekreacyjnego i ukazywanie moralnego zła tkwiącego w tym procederze.
c) Edukacja na rzecz rozwoju świadomości moralnej celem ukazania, iż rekreacyjny kontekst zabijania bezbronnych zwierząt uwłacza ludzkiej godności i oznacza regres człowieczeństwa.
d) Uwrażliwianie społeczeństwa na krzywdę zwierząt dziko żyjących w oparciu o tezę, że o moralnej wartości człowieka decyduje zawsze jego stosunek do istot słabych i bezsilnych. Słabością zwierząt jest niezdolność do opisania własnego cierpienia i doznanych krzywd oraz - wobec przewagi technicznej człowieka - niemożność obrony samych siebie.
e) Stwarzanie warunków do integracji środowiska akademickiego w celu przeciwdziałania myślistwu rekreacyjnemu.

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:
a) Współpracę z instytucjami krajowymi i zagranicznymi oraz z osobami prywatnymi, prowadzenie działalności wydawniczej, warsztatów, konferencji, prowadzenie klubów dyskusyjnych wraz z asortymentem gastronomicznym.
b) Wspieranie inicjatyw uczniów, studentów oraz pracowników naukowych, organizowanie i współorganizowanie projektów w ramach współpracy z innymi podmiotami życia publicznego.

Rozdział III - Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, zamieszkujące lub mające siedzibę w Polsce lub za granicą, wyrażające chęć wsparcia i realizacji programu Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie posiada członków: zwyczajnych i wspierających.
Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, spełniające wymogi określone w Ustawie i w Statucie. Członkami wspierającymi Stowarzyszenie mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, spełniające wymogi określone w Ustawie i w Statucie. Członkostwo w Stowarzyszeniu jest dobrowolne; członek może zrezygnować z przynależności bez podania przyczyn i w dowolnym czasie. Ilekroć w Statucie oraz uchwałach jego organów będzie mowa o członkostwie, odnosić się to będzie do członkostwa zwyczajnego.
 
§ 10
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która:
a) złoży deklarację członkowską na piśmie,
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
c) uiści wpisowe w wysokości ustalonej w uchwale Walnego Zebrania Członków.
Decyzję w sprawie przyjęcia, w tym przyjęcia z odwołania (po wykluczeniu ze Stowarzyszenia) na członka Stowarzyszenia podejmuje Zarząd (większością głosów) w drodze uchwały. Odwołanie (po wykluczeniu ze Stowarzyszenia) powinno mieć formę pisemną i obejmować argumenty przemawiające za pozostaniem, Osoba, której odmówiono przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia (w tym w drodze odwołania), może ponownie ubiegać się o przyjęcie na członka Stowarzyszenia nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od ostatecznej uchwały odmawiającej przyjęcia.

§ 11
Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia, która deklaruje stałą i bezinteresowną pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej specjalnej deklaracji określającej rodzaj pomocy, o której mowa w ust. 1, na podstawie uchwały Zarządu. Do uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie poprzedzającym stosuje się § 10 ust. 2-3. Członkostwo wspierające ustaje po roku zaprzestania świadczenia pomocy. Ustanie członkostwa stwierdza Zarząd w drodze uchwały. Przepis § 10 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§ 12 
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
a) brania czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia,
b) udziału w zebraniach, konferencjach, kursach i uroczystościach Stowarzyszenia,
c) korzystania z pomocy Stowarzyszenia w sprawach należących do jego zadań,
d) zgłaszanie opinii, wniosków, postulatów i zapytań do władz Stowarzyszenia,
e) korzystania nieodpłatnie z urządzeń, świadczeń, szkoleń i pomocy Stowarzyszenia
f) korzystania z rekomendacji Stowarzyszenia,
g) przeglądania, w siedzibie Stowarzyszenia, protokołów z posiedzeń Walnego Zebrania oraz Księgi Uchwał Zarządu,
h) zgłaszania kandydatów i wybierania członków władz Stowarzyszenia,
i) bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia pod warunkiem, że kandydujący członek zwyczajny jest czynnym lub emerytowanym pracownikiem naukowo-dydaktycznym.
 
Do obowiązków członka zwyczajnego Stowarzyszenia należy:
 a) współdziałanie przy realizacji celów i zadań Stowarzyszenia,
b) uczestnictwo w Walnych Zebraniach Członków,
c) przestrzeganie Statutu, regulaminów oraz uchwał Stowarzyszenia,
d) dbanie o dobre imię Stowarzyszenia.
 
§ 14
Członek wspierający ma prawa określone w § 13 ust.1 pkt. a)-g) oraz prawo wspierać i przyczyniać się do realizacji celów i programu Stowarzyszenia,  uczestniczyć z głosem doradczym, w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków, wypowiadać się i zgłaszać wnioski zmierzające do usprawniania funkcjonowania Stowarzyszenia, uzyskać w sprawozdaniu rocznym informacje o sposobie wykorzystania jego wsparcia. Obowiązkiem członka wspierającego jest świadczenie pomocy na rzecz Stowarzyszenia, do której się zobowiązał w złożonej przez siebie specjalnej deklaracji członkowskiej, a także przestrzeganie Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia i dbanie o dobre imię Stowarzyszenia i przyczynianie się do wzrostu jego znaczenia. Członek wspierający nie ma prawa wyborczego.

§ 15
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
a) zgłoszonego na piśmie dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,
b) wykluczenia ze  Stowarzyszenia uchwałą Zarządu,
c) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 
Członek może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia w razie:
a) rażącego lub notorycznego naruszania Statutu, regulaminów lub uchwał władz Stowarzyszenia,
b) umyślnego działania na szkodę Stowarzyszenia,
c) pozbawienia praw publicznych, na mocy prawomocnego wyroku sądu, z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia.
Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na wniosek członka Zarządu, na mocy uchwały Zarządu, przyjętej jednogłośnie w obecności co najmniej 3/5 członków Zarządu, po wysłuchaniu wyjaśnień zainteresowanego oraz zasięgnięciu pisemnej opinii Komisji Rewizyjnej.  Utrata członkostwa wspierającego następuje z przyczyn określonych w ust. 1, przy czym uchwała Zarządu o wykluczeniu może być podjęta z przyczyn określonych w ust. 2 pkt a)-c) . Od uchwały Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie w trybie określonym w § 10 ust. 3.
Osobę, przeciwko której toczy się postępowanie karne, Zarząd Stowarzyszenia może zawiesić w prawach członka.

Rozdział IV - Władze Stowarzyszenia

§ 16
1. Władzami Stowarzyszenia są następujące organy:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
 
Organy wymienione w ust. 1 pkt. b) i c) są wybieralne i mają charakter kadencyjny. Kadencja organów Stowarzyszenia, o których mowa w ust. 2, trwa cztery lata i wygasa z chwilą rozpatrzenia i przyjęcia lub odrzucenia przez Walne Zebranie Członków końcowego sprawozdania z ich działalności. Po odwołaniu, rezygnacji lub śmierci członka lub członków organów Stowarzyszenia, o których mowa w ust. 2, w ciągu miesiąca należy powołać ich następców. Członkiem Zarządu Stowarzyszenia może zostać osoba uczestnicząca w pracach na rzecz organizacji od czterech lat po uzyskaniu zwykłej większości głosów wszystkich członków uczestniczących w Walnym Zebraniu wyborczym. Członkiem zarządu może zostać wyłącznie czynny lub emerytowany pracownik naukowo-dydaktyczny.

§ 17
Organy mają charakter kolegialny i podejmują swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności ponad połowy statutowo określonej liczby członków.
W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad. Organy kolegialne Stowarzyszenia działają na podstawie przyjmowanych przez siebie regulaminów.

Rozdział V - Walne Zebranie Członków

§ 18
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia o charakterze przedstawicielskim oraz uprawnieniach stanowiących. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający.

§ 19
Do zadań Walnego Zebrania Członków należy:
określanie głównych kierunków działań i rozwoju Stowarzyszenia,
wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika i pozostałych członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
rozpatrywanie i przyznawanie lub odrzucanie rocznych sprawozdań z działalności poszczególnych organów oraz sprawozdań końcowych tych organów składanych na zakończenie ich kadencji,
odwoływanie Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika i pozostałych członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia przed upływem kadencji,
podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu
nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
podejmowanie uchwały w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do związku stowarzyszeń,
podejmowanie uchwały o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego Stowarzyszenia.
 

Walne Zebranie Członków może zająć się każdą sprawą, niezastrzeżoną do właściwości innych organów Stowarzyszenia oraz podjąć stosowne rozstrzygnięcia.
 

§ 20
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być: zwyczajne, nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Członków, zarówno zwyczajne jak i nadzwyczajne, zwołuje Zarząd:
a) raz w roku (posiedzenie zwyczajne),
b) w każdym czasie, na pisemny i uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej lub połowy członków Stowarzyszenia lub z inicjatywy własnej Zarządu (posiedzenie nadzwyczajne).
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane w każdej sprawie, którą uprawnieni uznali za ważną dla Stowarzyszenia.
4. Termin, porządek obrad i miejsce Walnego Zebrania Członków oraz sposób jego przygotowania określa Zarząd Stowarzyszenia, z tym, że Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie miesiąca od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania.
5. Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zebrania Członków. Żądanie takie należy złożyć na piśmie Zarządowi najpóźniej na tydzień przed proponowanym terminem Walnego Zebrania Członków.

§ 21
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają:
a) w pierwszym terminie – na zasadach określonych w § 17 ust. 2 i 3
b) w drugim terminie - wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania, bez odbycia Walnego Zebrania Członków mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie uprawnieni do uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.
Głosowanie jest jawne. Jednakże tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Stowarzyszenia, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z obecnych członków Stowarzyszenia. Uchwały Walnego Zebrania Członków powinny być wpisane do księgi protokołów prowadzonej przez Sekretarza Stowarzyszenia i podpisane przez członków Zarządu. Uchwały Walnego Zebrania Członków podjęte z naruszeniem postanowień Statutu są nieważne.
 
§ 22 
Zwołanie Walnego Zebrania Członków dokonuje się przez pisemne, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, powiadomienie wszystkich członków Stowarzyszenia. Powiadomienie powinno być dokonane najpóźniej na 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zebrania Członków. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

Rozdział VI - Zarząd Stowarzyszenia

§ 23
Zarząd jest kolegialnym organem wykonawczym i zarządzającym Stowarzyszeniem Zarząd składa się z 6 osób, wywodzących się spośród członków Stowarzyszenia: Przewodniczącego Stowarzyszenia, Zastępcy Przewodniczącego, Skarbnika, Sekretarza i dwóch członków Zarządu.
Członkowie Zarządu wymienieni w ust. 2 pkt a)-e) są powoływani obligatoryjnie.

§ 24
Podstawowym zadaniem Zarządu jest realizacja zadań Stowarzyszenia wynikających ze Statutu oraz kierunków działań i rozwojuStowarzyszenia przyjmowanych przez Walne Zebranie Członków.
Do zadań Zarządu należy:
a) realizacja celów Stowarzyszenia oraz określanie szczegółowych sposobów ich realizacji;
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
d) prowadzenie ewidencji członków,
e) uchwalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia oraz sporządzenie sprawozdań z ich wykonania,
f) sporządzanie rocznych bilansów oraz sprawozdań finansowych,
g) sporządzanie rocznych i końcowych sprawozdań ze swojej działalności,
h) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
i) reprezentowanieStowarzyszenia na zewnątrz również poprzez powołanych przez siebie pełnomocników,
j) opracowywanie i uchwalanie regulaminów wewnętrznychStowarzyszenia,
k) promocjaStowarzyszenia i jego działalności;

§ 25
Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący w odstępach nie dłuższych niż dwanaście miesięcy
Posiedzenie Zarządu musi zostać zwołane, jeżeli domaga się tegoco najmniej trzech członków Zarządu. Zwoływanie posiedzeń Zarządu dokonuje się przez pisemne lub za pośrednictwem poczty elektronicznej powiadomienie wszystkich jego członków, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. W przypadkach uzasadnionych posiedzenia mogą być zwoływane przez powiadomienie ustne, z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Wszelkie uchwały Zarządu wpisywane są do prowadzonej przez Sekretarza Stowarzyszenia Księgi Uchwał. Do uchwał Zarządu dotyczących zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej 25.000 złotych, a także dotyczących zbycia lub obciążenia mieniaStowarzyszenia, wymagana jest większość 2/3 głosów członków Zarządu w obecności ponad połowy członków Zarządu. Ważne i ostateczne są uchwały Zarządu podjęte zgodnie z postanowieniami Statutu, które w razie przysługiwania odwołania, zostały utrzymane w mocy przez Walne Zebranie Członków lub, co do których termin do wniesienia odwołania upłynął bezskutecznie.

§ 26
Do poszczególnych czynności można ustanowić pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa szczególnego lub rodzajowego, z określeniem daty wygaśnięcia pełnomocnictwa. Sekretarz Zarządu zobowiązany jest do zajmowania się sprawami bieżącymi. Sporządza protokoły z posiedzeń i odpowiada za prowadzenie listy członków. Skarbnik czuwa nad finansami Stowarzyszenia. Zobowiązany jest do składania sprawozdania przed Komisją Rewizyjną i Walnym Zebraniem Członków

§ 27
Stowarzyszenie jest reprezentowane przez wszystkich członków Zarządu. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, potrzebne są dwa podpisy członków Zarządu, w tym Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego i jednego członka zarządu, działających łącznie.

§ 28
Odwołany Przewodniczący Stowarzyszenia, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz, Skarbnik lub członek Zarządu jest uprawniony i zobowiązany do złożenia wyjaśnień w toku przygotowania sprawozdania rocznego lub końcowego Zarządu i sprawozdania finansowego, obejmujących okres pełnienia przez niego funkcji.

Rozdział VII - Komisja Rewizyjna

§ 29
Komisja Rewizyjna jest trzyosobowym organem kontrolnym powoływanym przez Walne Zebranie Członków spośród osób, niebędących członkami Zarządu.
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywa się co najmniej jeden raz w ciągu roku i jest zwoływane przez przewodniczącego Komisji. Działalność Komisji Rewizyjnej jest jawna.
Walne Zebranie Członków może odwołać wszystkich lub poszczególnych członków Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji, na uzasadniony wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.
Uchwały Komisji Rewizyjnej są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Komisji

§ 30 
Podstawowym zadaniem Komisji Rewizyjnej jest prowadzenie merytorycznej i formalnej kontroli bieżącej działalności finansowejStowarzyszenia.  Do zadań Komisji Rewizyjnej należy również:
a) zwoływanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych oraz w razie bezczynności Zarządu,
b) coroczne składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swojej działalności,
c) w czasie wykonywania swoich zadań poszczególni członkowie Komisji Rewizyjnej mają dostęp do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 
ROZDZIAŁ VIII - Zasady tworzenia i organizacji oddziałów Stowarzyszenia

§ 31
Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – oddziały.
Oddziały Stowarzyszenia nie posiadają osobowości prawnej i podlegają Zarządowi oraz kontroli Komisji Rewizyjnej. Odziały prowadza działalność edukacyjną oraz społeczną zgodnie z wytycznymi Stowarzyszenia.

§ 32
Odział terenowy może zostać powołany na wniosek Komitetu Założycielskiego Oddziału powołanego przez Zebranie Założycielskie Oddziału liczące nie mniej niż 15 członków zwyczajnych Stowarzyszenia działających na danym terenie. Uchwałę o utworzeniu oddziału podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 33
Władze oddziału to:  Walne Zebranie Członków Oddziału, Zarząd Oddziału, Komisja Rewizyjna Oddziału. Uchwały wszystkich władz Oddziału Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie wyznaczonym w tym samum dniu, bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Oddziału Stowarzyszenia trwa 4 lata. W razie, gdy skład władz Oddziału Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 34
Najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Oddziału. Może być ono zwyczajne bądź nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd Oddziału raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału: - z własnej inicjatywy, - na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału, - na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Oddziału Stowarzyszenia.
Kompetencje Walnego Zebrania Członków to: - uchwalanie głównych kierunków działalności Oddziału, - wybieraniu delegatów Oddziału na Walne Zebranie Stowarzyszenia, - wybieranie i odwoływanie władz Oddziału, - udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału, - podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania się Oddziału Stowarzyszenia.

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia
Działalnością Oddziału kieruje Zarząd w składzie sześcioosobowym: prezes Oddziału, wiceprezes, sekretarz, skarbnik i członkowie Zarządu Oddziału. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się co najmniej raz w roku. Kompetencje Zarządu Oddziału to: - kierowanie bieżącą pracą Oddziału Stowarzyszenia, - realizacja uchwał Walnego Zebrania Oddziału i Walnego Zebrania Stowarzyszenia,
sprawowanie zarządu nad majątkiem Oddziału Stowarzyszenia, - zwoływanie Walnego Zebrania Oddziału, - przyjmowanie i wykluczanie członków Oddziału Stowarzyszenia, - reprezentowanie Oddziału Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, - zgłaszanie informacji o zmianie władz Oddziału do Zarządu Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna Oddziału
Komisja Rewizyjna Oddziału jest niezależnym od Zarządu Oddziału organem Oddziału Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób: Przewodniczącego oraz dwóch członków Komisji.
 
Kompetencje Komisji Rewizyjnej to:
a) kontrola całokształtu działalności Oddziału Stowarzyszenia,
b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Oddziału wraz z oceną działalności Oddziału Stowarzyszenia i Zarządu Oddziału,
d) wnioskowanie do Walnego Zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
e) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu Oddziału w razie jego bezczynności,
f) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału
g) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o rozwiązanie Oddziału Stowarzyszenia

§ 35
Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział działań niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia, lub takich, które zdaniem Zarządu Stowarzyszenia mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Oddziału kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Decyzję o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia może podjąć także Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, lub Komisji Rewizyjnej Oddziału, po stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniach Oddziału Stowarzyszenia.

Rozdział IX - Majątek Stowarzyszenia

§ 36
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, papiery wartościowe, prawa i wartości niematerialne, otrzymane lub nabyte na własność lub do korzystania. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z: - dochodów z majątku Stowarzyszenia, - darowizn, spadków i zapisów,
- subwencji i dotacji.
Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz pokrycia jego niezbędnych kosztów.  Stowarzyszenia może nieodpłatnie przyjmować i otrzymywać na własność lub użytkowanie mienie ruchome i nieruchomości oraz inne prawa majątkowe.
Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.  Majątek Stowarzyszenia nie może być przeznaczony na udzielanie pożyczek lub zabezpieczenie zobowiązań w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.  Majątek Stowarzyszenia nie może być przekazywany na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

§ 37
Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia lub lokatach oraz innych formach depozytu, których właścicielem jest Stowarzyszenie. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.
 

Rozdział X - Zmiany w Statucie, likwidacja Stowarzyszenia

§ 38
RozwiązanieStowarzyszenia oraz zmiana Statutu mogą zostać dokonane na wniosek Zarządu lub co najmniej pięciu członkówStowarzyszenia podczas Walnego Zebrania Członków. Projekt zmian zawartych we wniosku przyjmowany jest większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej 2/3 uprawnionych do głosowania. RozwiązanieStowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków, przyjętej większością 2/3 głosów ogólnej liczby członków zwykłych przy obecności co najmniej połowy uprawnionych. Uchwały w sprawie: rozwiązaniaStowarzyszenia i zmiany Statutu, nie mogą być podjęte na tym samym posiedzeniu, na którym padł wniosek w tej sprawie, chyba że wszyscy uprawnieni do udziału w Walnym Zebraniu Członków byli wcześniej o tym wniosku wyraźnie poinformowani.

§ 39
Zmiana StatutuStowarzyszenia nie może dotyczyć jego podstawowego celu.  Organem uprawnionym do dokonania wykładni Statutu jest Walne Zebranie Członków, które podejmuje w tej sprawie uchwałę na wniosek zainteresowanych organów lub z własnej inicjatywy.

§ 40
Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w przypadku całkowitej jego niezdolności do dalszego działania.  Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie rozwiązaniaStowarzyszenia określa:
przeznaczenie majątkuStowarzyszenia, podstawowe zasady likwidacji.  Likwidatorem Stowarzyszenia jest ostatni Zarząd, chyba, że uchwała ostatniego Walnego Zebrania Członków stanowi inaczej.

Rozdział XI - Postanowienia końcowe

§ 41
W sprawach nieuregulowanych w Statucie stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Ustawy.

§ 42 
Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem uprawomocnienia się wpisu Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

 
 
Znajdź nas na Facebooku